§ 1

Foreningens navn er: Grundejerforeningen for Ejersted Klit.

§ 2

Foreningens formål er at varetage fælles interesser: Vejenes vedligeholdelse,beskyttelse af miljø, renovation, skattespørgsmål m.v.

§ 3 

om medlemmer kan optages grundejere og sommerhusejere/ ægtefæller og samboende, hvis grunde eller huse er beliggende i de områder Pandrup kommune har udlagt til sommerhusområde.

§ 4

Det årlige kontingent samt vejbidrag fastsættes af generalforsamlingen.

§ 5

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer, der vælges for et tidsrum af 2 år ad gangen, således at der hvert andet år afgår 1-2, og hver andet år 2-3 medlemmer. Første gang efter lodtrækning. Valg og afstemninger er skriftlige, såfremt 1 medlem ønsker det. Genvalg kan finde sted. På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig.

§ 6

Generalforsamlingen vælger 1 revisor for et år af gangen.

§ 7

Bestyrelsen repræsenterer og forpligter i alle forhold foreningen under ansvar overfor generalforsamlingen. Der afholdes bestyrelsesmøde, såfremt formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.

§ 8

Iøvrigt repræsenterer formanden - i dennes fravær næstformanden - i det daglige foreningen og handler på dennes vegne under ansvar overfor såvel den øvrige bestyrelse som generalforsamlingen. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens godkendelse optage lån eller på nogen måde forpligte medlemmerne, ud over den daglige drift.

§ 9

Kassereren fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter. Regnskabet indsendes senest 3 uger før generalforsamlingen til revisor, der gennemgår dette og forsyner det med revisionspåtegning. Regnskabet følger kalenderåret.

§ 10

Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over alle bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og møder.

§ 11

Generalforsamlingen afholdes hvert år i enten maj, juni eller juli måned, så vidt mulig første søndag i juli, og indvarsles på hjemmesiden www.ejerstedklit.dk  med mindst 8 dages varsel og med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent  2. Beretning  3. Regnskab  4. Valg  5. Indkomne forslag  6. Eventuelt.  Andre punkter på dagsordnen vil dog også kunne medtages.

§ 12

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, hvor alle medlemmer har adgang og stemmeret med 1 stemme pr. matrikel. Kun personlig tilstedeværelse giver stemmeret. Alle spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed, heraf dog undtaget ophævelse af foreningen, jfr. § 16. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 del af foreningensmedlemmer skriftlig og med motivering fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter en sådan anmodning.

§ 13

Medlemskontingent og vejbidrag opkræves af Jammerbugt Forsyning for Grundejerforeningen Ejersted Klit. Opkrævningen fordeles på 2 regninger, henholdsvis med forfald den 10 februar og 10 august, sammen med forbrugsafregningen. Undladelse af betaling medfører tab af alle rettigheder og kan medføre ophævelse af medlemsskab, medmindre bestyrelsen finder vægtige grunde for at yde yderligere henstand.

§ 14 

Dersom et medlem modarbejder foreningens interesser og formål, kan eksklusion finde sted på en generalforsamling, såfremt mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Et ekskluderet medlem kan dog senere - på samme betingelser - genoptages som medlem, såfremt en ny generalforsamling giver tilladelse hertil.

§ 15

Den enkelte grundejer er ansvarlig for reetablering af vejen efter kørsel i forbindelse med ombygning m.v. Ved ejerskifte skal overtagelsesdato og den nye ejers navn og adresse oplyses til kasseren.

§ 16

Til ophævelse af foreningen kræves der, at der på generalforsamlingen er mindst 2/3 del af samtlige medlemmer til stede, og at mindst 2/3 del af de tilstede værende stemmer for. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig efter foranstående regler, afholdes der senest 14 dage senere en ny generalforsamling, hvor ophævelsen kan vedtages ved almindeligt stemmeflertal. Ved ophævelse af foreningen bestemmer generalforsamlingen, hvorledes en eventuel formue skal anvendes.

Vedtægterne, som de er vedtaget på generalforsamlingen d. 6 juni 2010, afløser de oprindelige vedtægter fra d. 11. juli 1993.

Bestyrelsen

Formand: Hanne Toppenberg - Kasserer: Ole Jul Pedersen - Bæk og vejformand: Michael Rom  Bestyrelsesmedlem: Per Timmermann - Sekretæer: Helle Birgitte Hansen     

 

 

Del siden