Ved nyt byggeri eller tilbygninger skal der tages hensyn til reglerne som er gældende for Ejersted Klit. 

Bemærk især:

Byggeloven og bygningsreglementet for sommerhuse.

Højder måles fra naturligt terræn. For bebyggelser på skrånende terræn eller terræn med større niveauforskelle måles fra et eller flere niveauplaner, der fastsættes af kommunalbestyrelsen. Niveauplanernes beliggenhed skal på entydig måde fremgå af byggetilladelsen, normalt ved angivelse af planernes koter. Der kan efter behov fastsættes flere niveauplaner for samme grund.Ved fastlæggelse af niveauplaner skal kommunalbestyrelsen tage hensyn til:

 1. terrænforholdene på de tilstødende grunde og karakteren af den omliggende bebyggelse, og
 2. at der skal skabes rimelige bebyggelsesmuligheder og adgangsforhold for den pågældende grund. 

I medfør af forvaltningslovens § 19 skal der foretages en partshøring, hvis kommunen i en konkret sag vurderer, at der er naboer, som har væsentlig individuel interesse i niveauplanerne. Dette er især med henblik på indsigtsgener. Her vil en helhedsvurdering ofte være nødvendig. 

 • Maksimalt etageantal 1.
 • Maksimal højde 5,0 m, og ydervæg langs mindst en langside 3,0 m.
 • Mindste afstand til vej, sti og skel 5,0 m. 

 Beregning af etageantal iflg. bygningsreglementet

Hver af bygningens etager inklusiv stueetage medregnes i etageantallet sådan som det fremgår af BBR-registeret. Til etageantallet medregnes desuden:

 1.  udnyttelige tagetager og
 2.  kældre, hvor loftet ligger mere end 1,25 meter over terræn.

En tagetage regnes for udnyttelig, når der uden væsentlige indgreb i tagkonstruktionen kan indrettes opholdsrum. jf. kap. B1.1.3, stk 5, nr.1. 

Byggeloven opererer ikke længere med differencering mellem èn etage med udnyttelig tagetage ( 1½ plan) og 2 fulde etager. Begge betegnes som 2 etager.

Ved bebyggelse af en ubebygget ejendom, må det vurderes, hvad der er det sædvanlige i kvarteret og / eller alternativt i området. Hvis det på denne baggrund ikke kan fastlægges, hvad der er det sædvanlige eller ved bebyggelse i et nyudlagt område, skal der lægges vægt på, hvad der tilstræbes i området.

Ligeledes skal der under hensyn til ejendommens benyttelse sikres tilfredsstillende adgangs- og tilkørselsforhold for ejendommens brugere, herunder personer med handicap og redningsberedskab, og der skal være tilstrækkelige parkeringsarealer.

Byplanvedtægt nr.1 af 1954  vedr. kystområdet.

 1. Ingen bygning må lægges på en bakktop eller så nær ved en sådan, at mere end bygningens tag og skorsten rager op over toppen.
 2. Ingen bygning må opføres med mere end en etage.

Deklarationen af 1974 byggeregulerende bestemmelser § 5.

 1. Ingen bygning må lægges på en klit- eller bakketop eller således, at den bærer præg af at være placeret højt i forhold til det omgivende terræn.
 2. Bygninger må ikke opføres med mere end en etage eller gives en større højde end 2,5 m fra terræn til tagskæg.
 3. Taget skal udføres som saddeltag uden afvalmning med en hældning på mellem 15 - 25 grader.  

Se iøvrigt Jammerbugt kommunes Grundlag for nye lokalplaner i sommerhusområdet klik:

Del siden